Són els residus procedents de l’activitat sanitària desenvolupada en explotacions ramaderes
Són residus perillosos que requereixen mesures especials de prevenció, recollida, emmagatzematge, transport i tractament.

Residus especial ramaders

Residus sanitaris (Grup III)

Codi LER 180203

Vacunes, cultius, tubs de sang, agulles, xeringues, fulles de bisturí... 

Catèters d’inseminació

Codi LER 180203

Per a la gestió dels catèters subministrem unes bosses de color groc homologades per aquest tipus de residu amb la inscripció “Residus sanitaris del grup II”.
La facturació de la gestió es fa segons el pes recollit. La gestió final es basa en la transferència a un abocador.

Residus de mantes tèrmiques

Codi LER 180203

Les mantes les recollim ensacades pel ramader.
La facturació de la gestió es fa segons el pes recollit. La gestió final es basa en la transferència a un abocador.

Residus de plàstic (cordes…)

Codi LER 200139

Les cordes de plàstic provinents de bales de palla es recullen ensacades pel ramader. És necessària una correcta separació de les cordes de les restes de palla.

Nosaltres ho portem a un gestor final que en fa una valorització.

Líquid fotogràfic

Líquid de revelar (codi LER 090101) i líquid fixador (codi LER 090104),

provinents de radiologia veterinària. S’emmagatzemen per separats en bidons adequats per a aquest ús i subministrats per nosaltres.

La gestió final es basa en la separació dels elements per evaporació que es realitza un gestor autoritzat.

Funcionament

Els envasos utilitzats en la recollida de residus són rígids i estan homologats i etiquetats per aquest ús.

Ens desplacem fins la granja i fem un contracte de recollida i gestió dels residus.

Entreguem els contenidors a l'explotació, i un cop plens en realitza el seu transport des de la granja a la planta de tractament corresponent.

A cada recollida deixem el corresponent full de seguiment itinerant, tal com marquen les administracions.

Les recollides es programen previ avís telefònic cada 6 mesos segons obliga la legislació vigent.

Aquest transport es realitza d'acord a l'exigent normativa ADR.

Requisits dels productors de residus
ramaders/zoosanitaris 

Alta de productor de residu perillós

Explotacions ubicades
a Catalunya

Segons el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productes i gestores de residus de Catalunya, tenen l'obligació de donar-se d'alta com a productors de residus perillosos i obtenir un codi amb un format P-00000.1, totes les activitats que produeixen residus perillosos (s’inclouen les explotacions ramaderes).

 

Tràmit

Els ramaders poden donar d'alta els seus centres productors mitjançant el Sistema Documental de Residus (SDR). Un cop s'ha accedit a l'aplicació, cal anar a la pestanya "Productors/Alta productor" i omplir el formulari a internet. Posteriorment l'Agència de Residus es posarà en contacte mitjançant correu electrònic per tal de tramitar la sol·licitud. Aquest tràmit es realitzarà integrament en línia. El SDR permet el pagament de la taxa en línia o es pot fer per transferència bancària.

El codi s'ha d'utilitzar com a identificació de l'empresa davant l'Agència de Residus de Catalunya per a qualsevol tràmit i/o consulta.

Contenet SCP pot gestionar la vostra alta de productors (sense cost de tramitació) si ens passeu les dades de la vostra explotació per correu electrònic.

 

Funcionament

Una vegada pagada la taxa rebreu el codi de productor i les claus d’accés al portal SDR.

Contenet SCP farà, una vegada conegut el vostre codi de productor, la “Notificació prèvia de trasllat de residus perillosos” també per via SDR. Caldrà que el ramader signi per SDR la Notificació prèvia, que tindrà una vigència de 3 anys. Passats els 3 anys, Contenet SCP farà una nova Notificació prèvia i caldrà tornar a signar-la. Aquest procés de renovació es preveu que no inclogui cap taxa.

El codi de productor, el número de notificació prèvia i el número NIMA que també us assignaran en donar-vos d’alta de productor, constaran en els fulls de seguiment itinerant de residus que us deixem quan recollim els vostres contenidors.

L’obtenció del codi de productor i la Notificació prèvia, és un pas imprescindible per tal de poder fer una correcta gestió dels residus perillosos.

Explotacions ubicades
a Aragó

Han de presentar una comunicació prèvia davant del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en els supòsits d’instal·lació, modificació o baixa, ja que la resta d’explotacions ja estan inscrites i amb un codi NIMA.
Contenet SCP farà una “Notificación previa de traslado de residuos” a Calidad Ambiental que té una vigència de 1 mes i que cal fer abans de cada canvi de contenidor. .

Contracte de gestió de residu amb gestor autoritzat

Les explotacions ramaderes han de tenir un contracte de prestació de serveis amb un transportista o gestor de residus,
que es faci càrrec de gestionar els diferents tipus de residus produïts, segons la normativa establerta.

Pràctiques correctes dels productors 

1.
Els ramaders han de dipositar els residus de l'explotació en un contenidor exclusiu, rígid, estanc, amb tancament hermètic i guardat sota cobert. El contenidor dels residus especials ha d'estar identificat.
2.
No es poden emmagatzemar els residus un període superior als sis mesos.

El Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica i complementa el RD 833/1988, de 20 de juliol, configura el reglament bàsic de residus tòxics i perillosos, inclosos els ramaders. Estableix el temps màxim d’emmagatzematge en 6 mesos.
3.
Han de conservar el “Full de seguiment itinerant” (Catalunya) o el “Justificante de entrega de residuos tóxicos y peligrosos” (Aragó) per tal d’acreditar la correcta gestió en cas d'inspecció.
4.
Han de tenir el nombre de contenidors adequat al volum de residus especials que es generen i la freqüència de recollida.
Han de separar el residus especials de la resta; no llençar altres deixalles al contenidor dels residus especials.
5.
No es poden deixar envasos buits, ni medicaments o productes zoo sanitaris caducats fora del contenidor.
Cal mantenir el contenidor en bon estat i tapat (sense segellar). 

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres empleneu el següent formulari

He llegit i accepto la política de privacitat i de protecció de dades